Wilson Cheering

Taylor Heller  theller531@gmail.com   484-661-8431

 

Wilson Baseball & Softball Association

Dave Ney       warriordugout@gmail.com      610-704-6909

daveney@aol.com

Zack Austin    sbc1400@aol.com                     484-894-7913

 

Wilson Midget Football

Steve Newton      Stevenewton1140@gmail.com     484-735-5711

Michael Piparato                                                             610-533-2535

 

Wilson Borough Youth Basketball Association

Patricia Faust       patricefaust@gmail.com  610-730-6524

 

Wilson Youth Soccer Association

Bob Stoudt          robert.stoudt2438@rcn.com    484-903-6237

Jennifer Hellgren      jisuli23@icloud.com  484-547-3007

 

Wilson Youth Wrestling Association

Kristy Thatcher    kristythatcher1124@gmail.com       484-602-8953

 

Updated 4-25-22